จากผู้รู้
รู้ไว้ใช่ว่ากับ Deenee
ตัวอย่างงานออกแบบ
ตกแต่งห้องแบบมืออาชีพ
 

     ห้องทำงานมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับบ้านที่มีผู้อาศัยประกอบอาชีพที่ต้องใช้การอ่าน การเขียน และการเก็บ เอกสารต่าง ๆ เช่น สถาปนิก นักออกแบบ วิศวกร นักธุรกิจ นักเขียน ฯลฯ ผู้ที่มีอาชีพเหล่านี้จำเป็นต้องมีห้องทำงานและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำงานเป็นส่วนตัวซึ่งไม่ปะปนกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัว
นอกจากนี้ เครื่องเรือนสำหรับห้องทำงานที่อาจมีเพิ่มเติมอาทิ โต๊ะพิมพ์ดีด โต๊ะคอมพิวเตอร์เก้าอี้สำหรับพักผ่อน เป็นต้น

การจัด
     ห้องทำงานไม่ได้คำนึงถึงความงามในการจัดมากนักหากแต่เน้นประโยชน์ใช้สอยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการจัดวางเครื่องมือเครื่องใช้เป็นสำคัญโดยมากนิยมสร้างตู้แบบยึดถาวรและจัดเครื่องเรือนต่างๆ ให้ชิดผนัง

 

                                                                                                                                                       ขอขอบคุณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4
                                                                                โปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 


Copyright by Webmaster Deenee.com