จากผู้รู้
รู้ไว้ใช่ว่ากับ Deenee
ตัวอย่างงานออกแบบ
ตกแต่งห้องแบบมืออาชีพ
 

    การดำรงชีวิตในยุคปัจจุบันนอกจากปัจจัยที่ 4 แล้วตอนนี้รถยนต์, รถนับเป็นอุปกรณ์สำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ได้รับการยอมรับว่า เป็นปัจจัยที่ 5 ของชีวิต ทุกวันนี้การติดต่อธุรกิจการงานต่าง ๆ มีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา การประกอบธุรกิจต้องคล่องตัวและรวดเร็ว ดังนั้นถึงได้ว่า รถเป็นพาหนะที่สำคัญที่สุด และมีบทบาทต่อมนุษย์มากที่สุดอีกสิ่งหนึ่ง
ด้วยเหตุนี้เราจึงมีเกร็ดเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับสีรถที่คุณ ๆ จะเลือดใช่ให้เหมาะกับวันเกิดกับคนในบ้านของคุณมาเป็นแนวทางในการเลือกซื้อรถคันต่อไปนะคะ
" ความหมายของ บริวาร อายุ เดช ศรี มูละ อุตสาหะ มนตรี กาลกิณี "
   บริวาร หมายถึง บุตร ภรรยา สามี ญาติพี่น้อง มิตรสหาย ลูกน้องคนรับใช้ หรือผู้อยู่ให้บังคับบัญชา คนที่ต้องอุปการะหรือคนที่ต้องช่วยเหลือ ฯลฯ
   มูละ หมายถึงมีฐานะ มีหลักฐานบ้านเรือน ฐานะทางบ้านที่ส่งเสริมให้มีความเป็นอยู่สลาบ ตลอดจนทรัพย์สินดั้งเดิมที่ตกทอดจากบรรพบุรุษ ฯลฯ
   อายุ หมายถึง สุขภาพอนามัย ความสุขกายสบายใจ ความเจ็บไข้ได้ป่วยการราบรื่นในการดำเนินชีวิต ฯลฯ

   อุตสาหะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร ความเหน็ดเหนื่อยจากการงาน ความสำเร็จจากหน้าที่การงาน ความคิดริเริ่มและความพยายาม ฯลฯ
   เดช หมายถึง อำนาจวาสนา ชื่อเสียงเกียรติยศ ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตำแหน่งหน้าที่การงาน การปกครองที่ส่งเสริมฐานะ และหน้าที่การงาน
   มนตรี หมายถึง บุคคลที่ให้การอุปถัมภ์ค้ำจุนให้ความช่วยเหลือ คนที่ให้ความคุ้มครอง คนที่เป็นที่พึ่งได้ เจ้านาย ผู้บังคับบัญชา พ่อแม่ ครู อาจารย์ ญาติผู้ใหญ่ ฯลฯ
   ศรี หมายถึง มีโชคลาภบารมี ได้ทรัพย์สินเงินทอง อยู่เย็นเป็นสุข เป็นคนดีมีศีลธรรมประจำใจ มีบุคลิกดีราศีจับ น่านับถือ ไปไหนมาไหนมีแต่คนนิยมยกย่อง ฯลฯ
   กาลกิณี หมายถึง ศัตรู คู่แข่ง คู่อาฆาต อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ ความยากลำบาก รายจ่าย สิ่งที่เกิดเป็นความไม่ดี ความชั่วทำให้มีเรื่องเสียหาย ฯลฯ
 
" สำหรับคนที่มีรถอยู่แล้ว คุณไม่จำเป็นต้องขายรถ เค้าก็มีการแก้เคล็ดด้วยการติดสติกเกอร์สี "
" ที่เป็นมงคลกับตัวท่านไว้ที่รถก็ได้เช่นกันนะคะ "

คนเกิดวันอาทิตย์
สีแดง เป็น บริวาร
สีขาว, สีนวล, สีเหลือง เป็น อายุ
สีชมพู เป็น เดช
สีเขียว เป็น ศรี
สีดำ, สีม่วง เป็น มูละ
สีเหลืองแก่, สีแสด เป็น อุตสาหะ
สีเทา, ควันบุหรี่ เป็น มนตรี
สีฟ้า, สีน้ำเงิน เป็น กาลกิณี
คนเกิดวันจันทร์
สีขาว, สีนวล, สีเหลืองอ่อน เป็น บริวาร
สีชมพู เป็น อายุ
สีเขียว เป็น เดช
สีดำ, สีม่วง เป็น ศรี
สีเหลืองแก่, สีแสด เป็น มูละ
สีเทา, สีควันบุหรี่ เป็น อุตสาหะ
สีฟ้า, สีน้ำเงิน เป็น มนตรี
สีแดง เป็น กาลกิณี

คนที่เกิดวันอังคาร
สีชมพู เป็น บริอวาร
สีเขียว เป็น อายุ
สีดำ, สีม่วง เป็น เดช
สีเหลืองแก่, สีแสด เป็น ศรี
สีเทา, สีควันบุหรี่ เป็น มูละ
สีฟ้า, สีน้ำเงิน เป็น อุตสาหะ
สีแดง เป็น มนตรี
สีขาว,สีนวล,สีเหลืองอ่อน เป็น กาลกิณี
วันพุธ (กลางวัน)
สีเขียว เป็น บริวาร
สีดำ,สีม่วง เป็น อายุ
สีเหลืองแก่, สีแสด เป็น เดช
สีเทา, สีควันบุหรี่ เป็น ศรี
สีฟ้า, สีน้ำเงิน เป็น มูละ
สีแดง เป็น อุตสาหะ
สีขาว, สีนวล ,สีเหลืองอ่อน เป็น มนตรี
สีชมพู เป็น กาลกิณี

คนเกิดวันพุธ (กลางคืน)
สีเทา, สีควันบุหรี่ เป็น บริวาร
สีฟ้า, สีน้ำเงิน เป็น อายุ
สีแดง เป็น เดช
สีขาว, สีนวล, สีเหลือง เป็น ศรี
สีชมพู เป็น มูละ
สีเขียว เป็น อุตสาหะ
สีดำ, สีม่วง เป็น มนตรี
สีเหลืองแก่, สีแสด เป็น กาลกิณี
คนเกิดวันพฤหัสบดี
สีเหลืองแก่, สีแสด เป็น บริวาร
สีเทา, สีควันบุหรี่ เป็น อายุ
สีฟ้า, สีน้ำเงิน เป็น เดช
สีแดง เป็น ศรี
สีขาว, สีนวล, สีเหลือง เป็น มูละ
สีชมพู เป็น อุตสาหะ
สีเขียว เป็น มนตรี
สีดำ, สีม่วง เป็น กาลกิณี

คนเกิดวันศุกร์
สีฟ้า, สีน้ำเงิน เป็น บริวาร
สีแดง เป็น อายุ
สีขาว, สีนวล, สีเหลือง เป็น เดช
สีชมพู เป็น ศรี
สีเขียว เป็น มูละ
สีดำ, สีม่วง เป็น อุตสาหะ
สีเหลืองแก่, แสด เป็น มนตรี
สีเทา, ควันบุหรี่ เป็น กาลกิณี
คนเกิดวันเสาร์
สีดำ, สีม่วง เป็น บริวาร
สีเหลืองแก่, สีแสด เป็น อายุ
สีเทา, สีควันบุหรี่ เป็น ศรี
สีฟ้า, สีเงิน เป็น มูละ
สีขาว, สีนวล, สีเหลือง เป็น อุตสาหะ
สีชมพู เป็น มนตรี
สีเขียว เป็น กาลกิณี

Copyright by Webmaster Deenee.com